Služby

Potrebujete operatívne meniť nárast, či pokles pracovných síl?

Vieme vám ponúknuť

Spoločnosť ABC JOBS s.r.o. Vám flexibilne zabezpečí pracovnú silu v požadovanom čase  a so želanou kvalitou. Naši zamestnanci pracujú pre Vašu  spoločnosť na základe Vami definovaných požiadaviek, pracovný pomer však majú uzavretý  s našou spoločnosťou. Takto môžete kedykoľvek reagovať na meniace sa  požiadavky  na trhu práce.

Pôsobíme v mnohých odvetviach, najbohatšie skúsenosti však máme v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Vy môžete profitovať z našich dlhoročných skúseností, ktoré nám pomáhajú  pripraviť personálne riešenia šité na mieru pre klientov.

Pre svojich klientov zabezpečujeme pracovnú silu podľa ich individuálnych požiadaviek na zručnosti, vzdelanie, kvantitu, vek a vzhľadom na charakter vykonávanej práce aj uprednostňované pohlavie.

Súčasťou poskytovaných služieb je zabezpečenie BOZP školenia, vstupnej lekárskej prehliadky, pracovného odevu ako aj špecifických osobných ochranných pracovných pomôcok podľa potrieb obchodného partnera. Je pre nás samozrejmosťou zabezpečenie maximálnej stability prideľovaných pracovníkov.

Kvalitná pracovná sila je základom každej  dobre fungujúcej  spoločnosti. Nájdenie vhodných kandidátov je časovo i finančne náročný proces. Ponúkame Vám objektívny výber najvhodnejších kandidátov na základe overených údajov o uchádzačoch.

Garantujeme Vám individuálny prístup našich personalistov pri riešení každého  výberu pracovníka.  O vývoji celého výberového procesu klienta priebežne informujeme a pohovory  s vybranými uchádzačmi plánujeme v súlade s Vašimi požiadavkami. Pohovory zväčša prebiehajú  v jednom časovom bloku, pre čo  najlepšie porovnanie prihlásených uchádzačov.

Personálny leasing zamestnancov alebo dočasné pridelenie zamestnancov je flexibilná forma zamestnávania v rôznych priemyselných oblastiach. Ide o prepožičasnie vlastných zamestnancov personálnej agentúry konečnému užívateľskému zamestnávateľovi.

Personálna agentúra si z množstva uchádzačov vyselektuje vhodných pracovníkov, ktorí spĺňajú konkrétne podmienky na obsadenie pracovnej pozície a prijme ich do pracovného pomeru, preberá na seba ich personálnu a mzdovú agendu. Následne ich dočasne pridelí ku konkrétnemu užívateľkému zamestnávateľovi.

Personálny leasing je založený na zmluvnom vzťahu medzi uživateľským zamestnávateľom a agentúrou na jednej strane a zemestnancom a agentúrou na strane druhej. Základom je, že užívateľský zamestnávateľ nevstupuje do pracovno-právnych vzťahov medzi agentúrou a konkrétnym zamestnancom.

Zabezpečíme vám

Inzerciu a vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie
Výber vhodných pracovníkov
Dopravu do miesta výkonu práce
Ubytovanie